entrata teatro ferento, tuscia

gradinate ferento, Tuscia