Strasburgo by night

Strasburgo_Cattedrale_interno
Strasburgo Cattedrale by night