Strasburgo Cattedrale by night

Strasburgo by night
Strasburgo chiusa